Isblästring

Torrisblästringens påverkan på miljön

Inga skadliga ämnen
Inga giftiga eller miljöfarliga kemikalier eller lösningsmedel används vid torrisblästring. Det innebär att inga giftiga eller skadliga ångor frigörs och därför utsätts inte personal för risker från användning av skadliga ämnen som är farliga för hälsan.

Enkel avfallshantering
Inget spolmedel lämnas kvar vid torrisblästring. Smuts som lossnar faller till marken och kan sopas upp. Endast smuts som genereras som ett resultat av rengöringsprocessen behöver avfallshanteras. Däremot avger kemikalier och lösningsmedel som används för rengöring farligt avfall som är svårt att avfallshantera.

Inget sekundärt avfall
Vid sand-, soda-, och vattenblästring genererar själva blästringsämnet farligt avfall om det har använts för att avlägsna farlig smuts. En mycket stor mängd avfall avges som i vissa fall måste avfallshanteras mycket försiktigt och till en hög kostnad.

Kontakta oss: 08-600 77 00

Gratis offertförfrågan